Levering bedrijven

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sprint Print B.V. te Zwaag

1. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Leverancier is eerst gebonden, na definitieve aanvaarding van de opdracht. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij ed. zijn overlegd, is leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken, dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan wel getoonde. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.

2. Opdracht en wijzigingen
De opdrachtgever draagt het risico van een onjuiste uitvoering van telefonisch opgegeven opdrachten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsingen van illustraties, in het druk- of bindwerk etc.), schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de prijsopgave was gebaseerd, zullen extra worden doorbelast aan opdrachtgever.

3. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen in de offerte met betrekking tot aanvaarde opdracht toegezegd, worden naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de opdracht of niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit desbetreffende opdracht of uit enige andere met deze opdracht samenhangende opdracht voortvloeien.

4. Eigendommen van opdrachtgever
Omtrent bewaring van gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet leverancier dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. Onverminderd het in het vorige alinea bepaalde, draagt opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij deze voor eigen rekening te verzekeren.

5. Materialen, halffabricaten ed. geleverd door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever materialen en/of halffabricaten levert, is opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor een voldoende hoeveelheid voor het uitvoeren van de aanvaarde opdracht en is opdrachtgever verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens de be- of verwerking) ter beschikking te stellen aan leverancier.

6. Verzending van het uitgevoerde werk
Indien is overeengekomen, dat het eindproduct zal worden bezorgd, dan zal steeds de goedkoopste vorm van verzending worden aangewend. De kosten hieruit voortvloeiend zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen steeds voor rekening van opdrachtgever.

7. Betalingen
Leveringen geschieden tegen contante betaling, zonder aftrek van kortingen en/of verschuldvergelijking, tenzij betalingstermijn van te voren schriftelijk is overeengekomen. Leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de productie van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt verkregen. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht zonder enige ingebrekestelling opdrachtgever over het gehele uitstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente vanaf vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de hem verder toekomende rechten, hebbende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 op opdrachtgever te verhalen. Geen betaling kan ooit worden opgeschort, zulks ook niet, indien opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. Tot aan algehele voldoening door opdrachtgever aan leverancier verschuldigde betalingen, behoudt leverancier het volledige eigendom van alle door hem geleverde goederen.

8. Retentierecht
Leverancier is gerechtigd om goederen van opdrachtgever onder zijn beheer te houden, tot aan algehele voldoening van het verschuldigde. Het recht van retentie geldt ook indien opdrachtgever in staat van surseance c.q. van faillissement komt te verkeren.

9. Gedeeltelijke leveringen
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijke situatie moet de betaling plaatsvinden overeenkomstig het in martikel 7 van de voorwaarden bepaalde.

10. Annuleringen
Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze morder redelijkerwijs gemaakte kosten van voorbereiding, calculatie, opslag, provisie en winstderving te vergoeden, zomede de overige kosten voortvloeiende uit de annulering.

11. Afname van de bestelde goederen
Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen in ontvangst te nemen en te voldoen aan hetgeen is bepaald in artikel 7 van deze voorwaarden. Wordt als gevolg van het niet tijdig afnemen het werk geheel of gedeeltelijk door leverancier opgeslagen, dan geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Leverancier heeft – te zijner keuze – het recht om de niet binnen redelijke termijn, zulks te zijner beoordeling, afgehaalde goederen bij opdrachtgever af te leveren en overeenkomstig te factureren, onverminderd het in artikel 6 en 7 van deze voorwaarden bepaalde.

12. Reclames
Eventuele reclames zullen door opdrachtgever binnen 7 dagen na aflevering aan leverancier worden gemeld, tenzij schriftelijk afwijkend overeengekomen, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan de zijde van opdrachtgever of derden, opgekomen in verband met de door leverancier geleverde goederen/of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet en/of grove schuld van leverancier. Opzet en/of grove schuld van derden waarvan leverancier zich bedient, leidt derhalve nimmer tot enige aansprakelijkheid op leverancier. opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden jegens schade, opgetreden in verband met de door leverancier aan opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten. Leverancier verplicht zich gefundeerde reclames, zulks ter beoordeling van leverancier, kosteloos te verhelpen c.q. te vervangen. Voldoening van de hierboven genoemde reclamebepalingen door leverancier geldt als enige en algehele schadeloosstelling.

13. Afwijkingen
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, stand van het symmetrisch watermerk etc., geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling van het geleverde, moet een gemiddelde uit levering worden genomen, er kan dus nimmer op enkele exemplaren worden afgekeurd. Het leveren van 10% meer of minder dan het bestelde is toegestaan.

14. Prijzen
De verkoopprijs c.q. de te berekenen kosten zijn gebaseerd op tijdens de aanvaarding van de opdracht geldende kostprijs, lonen, belastingen, rechten en lasten etc. In geval van verhoging van een of meerdere onderdelen is leverancier gerechtigd om de overeengekomen prijs cq. de te berekenen kosten overeenkomstig aan te passen.

15. Proeven
Opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef en/of revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef en/of revisie wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht.

16. Correcties
Leverancier is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens opdrachtgever niet verbeterd in de voor afdrukken gegeven proef, ook niet voor overzetten van de drukinkt of smetten, zo niet voldoende tijd voor droging is gegeven. Indien opdrachtgever geen drukproef verlangt en de eindcorrectie van de drukopdracht overlaat aan leverancier, zal deze laatste het zet- en montage- en tekenwerk nauwkeurig collationeren aan de hand van de verstrekte copy. Leverancier is in dit geval niet aansprakelijk voor eventueel achtergebleven ingeslopen zetfouten in het afgeleverde drukwerk.

17. Auteursrechtelijke vrijwaring
Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door de auteurswet of enig ander industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Het auteursrecht van de door leverancier ontworpen c.q. vervaardigde schetsen, tekeningen, litho’s, modellen etc. blijft bij leverancier berusten, ook wanneer opdrachtgever er een order op heeft geplaatst. Volgt geen order op het bestelde ontwerp, als hiervoor bedoeld, dan wordt dit na één maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudingsrecht en reproductierecht bij leverancier blijft berusten. Auteursrechten zijn nimmer in de kosten van ontwerpen begrepen.

18. Draagwijdte der voorwaarden
Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever bepalingen en/of voorwaarden voorkomen, welke strijdig zijn met de voorwaarden van leverancier, kunnen eerstgenoemde nimmer worden erkend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door leverancier. Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op het zgn. gewoonterecht. Bij samentreffen van de door opdrachtgever gebezigde uniforme leveringsvoorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden van leverancier, zullen laatst genoemde voorwaarden prevaleren.

Aldus opgemaakt en gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te
Zwaag, op 1 februari 2004.

Sprint Print B.V.
De Factorij 34c
1689 AL Zwaag

Kamer van Koophandel, nummer: 36011552

Pop Vriend Seeds

Huisstijlbeheer Dit is een sterk onderdeel van één van onze diensten. We beheren uw huisstijl en passen het aan waar nodig. Dit zorgt bijvoorbeeld voor Pop Vriend Seeds voor korte lijnen van aanpak, productie en levering. Disciplines: Advies • drukwerk • inkoop • huisstijlbeheer Labels:  Pop Vriend Seeds Bezoek website: https://www.popvriendseeds.com

Trevian

Bewaken van uw identiteit! Huisstijl doorvoeren voor onze klant http://www.trevian.nl in diverse items zowel print, zeefdruk als offset gerelateerd. Dat is onze kracht! Luxe papieren tassen voorzien van 2 Pantone® kleuren, Roll-up banners in 4 verschillende versies en bijpassende productfolders per categorie. We hebben deze huisstijl goed weten te bewaken en de kleuren gewaarborgd. Wenst u […]

Gemeente Hoorn

Een sterke samenwerking tussen Groeier! & Sprintprint In opdracht van Gemeente Hoorn ontwerpt en produceert Sprintprint al geruime tijd vele printmedia-uitingen. Wij kijken mee met ontwerp, en kunnen het aanpassen waar nodig bij de door hun aangeleverde opdrachten. Deze wijkkrant hebben we anders aangepakt, samen met een goed bevriend reclamebureau Groeier! hebben wij de productie […]

Rabobank West-Friesland

Goede begeleiding en garantie van levertijden In opdracht van Rabobank West-Friesland maken wij al geruime tijd vele printmedia-uitingen. Wij kijken mee met ontwerp, kunnen het aanpassen waar nodig bij de door hun aangeleverde drukwerkopdrachten. Door deze huisstijl goed te bewaken kunnen wij iedere keer snel reageren en acteren naar de wens. Een ABRI is zo’n […]

Pop Vriend Vegetables Seeds

Seed cataloque In opdracht van Pop Vriend Vegetable Seeds BV mochten wij deze productie verzorgen. Een prachtig ontworpen catalogus ter verduidelijking van hun hoogwaardige manier van veredeling van divers groentezaad. De catalogus is geheel gedrukt op een silk mc, de softcover gelijmde omslag is voorzien van enkelzijdig matlaminaat. Een ‘lust’ voor het oog. Disciplines:  Advies […]

Rabobank West-Friesland

Een aandeel in elkaar In opdracht van Rabobank West-Friesland hebben wij deze prachtige uitgave mogen verzorgen. Het boek met inspirerende verhalen over de West-Friese ondernemer heeft de uitstraling die gewenst is. Sprintprint is verantwoordelijk geweest voor zowel de vormgeving als voor de gehele productie. Bent u geïnteresseerd wat wij voor uw kunnen betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte bij ons aan of kom […]

Heddes Bouw & Ontwikkeling

Al geruime tijd is de studio verantwoordelijk voor de creatie en het print- en drukwerk van vele uitingen voor Heddes Bouw & Ontwikkeling in Hoorn. Bijvoorbeeld de kalenders, met deze editie hebben wij de vormen van het Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel doorgevoerd in het design. Wilt u weten wat wij voor u organisatie kunnen […]

Madame Cocos®

In samenwerking met Fresh Monkeys – Hoorn hebben wij een leuk project mogen begeleiden en produceren. Een nieuwe manier van digitale productie. We hebben een tweetal zwarte dekvellen bedrukt met steunkleur wit en daarover een full color bedrukking. Een bijpassende gekleurd tussenvel maakt het in zijn geheel helemaal compleet, een totaal grammage van 750 g/m². […]

Veelzijdig baken

Stichting Oosterkerk Hoorn In opdracht van Stichting Oosterkerk Hoorn mochten wij een rijk geïllustreerde hardcover boek produceren. Samen met ons vaste contactpersoon Hans Rijswijk hebben we 156 pagina’s tellend boek ontworpen. Dit boek geeft een kijk in de geschiedenis van De Oosterkerk van Hoorn. Het boek is in de betere boekhandels te vinden en een waar […]

il miogusto®

il miogusto® FOR THE COLOURFUL Door de gedreven en jonge ondernemers die het merk il miogusto® ontwikkelde werd de studio gevraagd om de reeds gemaakte huisstijl te bewaken. De werkzaamheden zoals het voorzien van POS-materiaal met de juist beelden of het druk-gereed maken van grotere producties. Onze studio heeft veel ervaring met packaging en de daarbij behorende specificaties. Bent […]

WUA!

WUA! The Digital Excellence Challenge In opdracht van WUA! te Amsterdam hebben wij een prachtig hardcover gebonden boek ‘The Digital Excellence Challenge’ mogen produceren. Door het handige landscape formaat en de mat-laminaat finishing is dit een waar genot om te lezen en te bewaren. En nee niet alleen de inhoud telt, het oog wil tenslotte ook wat. Bent […]

Levensfoto

Geef kanker een gezicht In opdracht van Levensfoto – Heidy Brakenhoff hebben wij dit gehele project mogen begeleiden en produceren. Van het uitzoeken van de bijpassende papiersoort ‘Cocoon Offset’ tot het juiste gevoel met een afwerking door Soft-touch laminaat. De boeken zijn te bestellen via https://www.levensfoto.nl/winkel/. Laat u pakken door deze eerlijke en ontroerende verhalen. Sprintprint […]